Data ogłoszenia: 2024-06-15

 Statut Dziennego Domu „SENIOR+” w Wiekowie

Rozdział 1.

Postanowienia ogólne

 

§ 1. Dzienny Dom „Senior+” w Wiekowie, zwany dalej „Domem”, jest jednostką budżetową Gminy Darłowo.

§ 2. 1. Siedziba Domu mieści się w Wiekowie nr 1 C

2. Dom używa pieczęci zawierającej jego nazwę i siedzibę.

Rozdział 2.

Przedmiot i zakres działania

 

§ 3. Przedmiotem działania Domu jest zapewnienie pomocy osobom starszym w łagodzeniu skutków samotności, niesamodzielności oraz niepełnosprawności, a także propagowanie modelu godnego życia osób starszych.

§ 4. 1. Do podstawowych zadań Domu należy:

1) przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych,

2) ograniczenie skutków niepełnosprawności fizycznej,

3) zapewnienie opieki i pomocy w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie osób starszych w społeczeństwie,

4) aktywizowanie osób starszych do dalszego podejmowania wysiłku w codziennym życiu oraz koordynowanie aktywności w zależności od kondycji psychofizycznej,

5) organizowanie programów działań poświęconych rozwojowi osób starszych poprzez popularyzację interesujących ich zagadnień, 6) tworzenie warunków sprzyjających samorealizacji oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności osób starszych,

7) wzmacnianie poczucia własnej wartości osób starszych,

8) utrzymywanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej osób starszych.

2. Dom zapewnia w szczególności:

1) miejsce pobytu wyposażone w niezbędny sprzęt i środki higieny osobistej,

2) posiłki, w tym jeden gorący posiłek dziennie,

3) zajęcia specjalistyczne,

4) dostęp do świadczeń z zakresu kultury i rekreacji,

5) spokój i bezpieczeństwo oraz opiekę w czasie korzystania ze świadczeń Domu.

Rozdział 3.

Gospodarka finansowa

 

§ 5. 1. Dom jest jednostką budżetową prowadzącą gospodarkę finansową zgodnie z przepisami obowiązującymi jednostki sektora finansów publicznych.

2. Dom posiada wyodrębniony rachunek bankowy.

3. Podstawą gospodarki finansowej Domu jest plan finansowy.

4. Dom prowadzi rachunkowość oraz sprawozdawczość zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział 4.

Organizacja i zarządzanie

 

§ 6. 1. Domem kieruje koordynator - kierownik, zatrudniany i zwalniany przez Wójta Gminy Darłowo. 2. Koordynator - kierownik reprezentuje Dom oraz dokonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Domu.

3. Koordynator – kierownik działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy Darłowo.

§ 7. Koordynator - kierownik odpowiada za funkcjonowanie Domu, a w szczególności za:

1) wykonywanie zadań określonych przepisami prawa,

2) opracowywanie regulaminów, instrukcji, programów i planów pracy Domu,

3) realizację budżetu Domu,

4) gospodarowanie powierzonym mieniem,

5) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Domu.

§ 8. Strukturę organizacyjną, zasady funkcjonowania oraz szczegółowy zakres zadań Domu określa koordynator – kierownik Domu w regulaminie organizacyjnym.

Rozdział 5.

Postanowienia końcowe

 

§ 9. Zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.


Data publikacji: 15.06.2024 (12:40)Data aktualizacji: 10.05.2021 (14:22)
Osoba publikująca: Maciej RudnikowskiOsoba modyfikująca: Maciej Rudnikowski
Autor: Maciej Rudnikowskiliczba wejść: 799
10 maj 2021 (14:22)Maciej Rudnikowski»Statut
15 sty 2024 (12:40)Maciej Rudnikowski»Statut

Przejdź do góry strony